Adatkezelési tájékoztató

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

MKP AUTÓALKATRÉSZ SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

 

 

HATÁLYOS:

2018. MÁJUS 20. NAPJÁTÓL

VISSZAVONÁSIG

 1. Az adatkezelő adatai:

 

Cég neve:                              MKP Autóalkatrész Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Székhely:                               9021 Győr, Baross G. u. 31.

Fióktelep:                             8200 Veszprém, Viola u. 12.

Cégjegyzékszám:                 08-09-009809

Adószám:                              12704330-2-08

Képviseletre jogosult:         Máté Márk ügyvezető

Adatvédelmi felelős:           Máté Márk

Adatvédelmi tisztviselő:     A társaságnál nincs szükség adatvédelmi tisztviselő alkalmazására

Telefonszám:                       

E-mail cím:                            Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 1. Az Adatkezelési Tájékoztató célja:

 

Az MKP Kft., mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja ügyfeleink, vásárlóink, partnereink tájékoztatása személyes adataik kezelését illetően. Ezúton nyilatkozunk, hogy a Kft. kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

 

Tájékoztatjuk, hogy megteszünk minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnereink személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezeljük.

 

Az MKP Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a Kft. székhelyén és fióktelepén. A Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

 

A társaság fentieknek megfelelve alakította át hétköznapi tevékenységét, dolgozta ki a szabályzatait, nyilvántartásait, iratmintáit.

 

A társaság elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az MKP Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

 1. Az Adatkezelési Tájékoztató személyi, tárgyi és időbeli hatálya:

 

A jelen Adatkezelési Tájékoztató személyi hatálya kiterjed a társaságra, valamint azon természetes személyekre, akik adatait a jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

 

A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a társaság tevékenysége során felmerülő összes adatkezelésre.

 

Jelen Tájékoztató a jóváhagyás napján lép érvénybe, további rendelkezésig, határozatlan ideig hatályos.

 

 1. Fontosabb fogalom meghatározások:

 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.

 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés-továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, illetve megsemmisítés.

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

 

Adatfeldolgozó: az a természetes személy vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 1. Jogszerű adatkezelés a társaságnál:

 

A személyes adatok kezelésére az MKP Kft-nél kizárólag az alábbi esetekben kerül sor:

 

 1. ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez,
 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,
 3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,
 4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges,
 5. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 

Az adatkezelés jogszerűségét a társaság a tevékenysége minden fázisában vizsgálja, csak olyan adatot és addig kezel, amelynek célját, jogalapját igazolni tudja. Valamely jogalap feltételének megszűnése esetén az adatkezelés csak abban az esetben folytatható, ha a társaság megfelelő másik jogalapot tud igazolni.

 

A jogalapok igazolásának módja fő szabály szerint az írásbeliség, a ráutaló magatartással létrejött jogalap esetén is vizsgálni kell, hogy az utólag egyértelműen igazolható-e. Kétség esetén az észszerűség és a gazdaságosság szempontjaira tekintettel törekedni kell a ráutaló magatartással létrejött adatkezelés írásbeli megerősítésére.

 

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett írásbeli hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás formai kötöttség nélküli, de az utólagos bizonyíthatóság papír, vagy elektronikus alapú írásbeli hozzájárulást igényel.

 

Jogi kötelezettség teljesítése jogalapon alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg.

 

Az adatkezelés kötelező jellegétől függetlenül az érintett magánszeméllyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező és nem kerülhető el, továbbá az érintett számára az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatást kell adni az adatai kezelésével kapcsolatos minden jelentős tényről.

 

A GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) szerint abban az esetben is lehetőség van személyes adatok kezelésére, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett magánszemély az egyik fél, vagy az adatkezelés, adatfelvétel a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A társaság a szerződés teljesítése jogalappal a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése céljából kezelhet személyes adatokat.

 

 1. Személyes adatok kezelése a társaságnál:

 

Társaságunk gépjármű alkatrész kiskereskedelmi (webáruházban és autóalkatrész üzletben is) tevékenységet végez. Ennek során kerülünk kapcsolatba természetes személyek személyes adataival. Munkánk során az alábbi adatkezelési tevékenységet folytatjuk:

 

 1. Az alkatrész értékesítés kapcsán vásárlóink személyes adatait kezeljük. A vásárló felkeresi a fióktelepünkön található alkatrész üzletet és megvásárolja a kívánt gépjármű alkatrészt. Az alkatrész ellenértékről nyugtát (amely nem tartalmazza a vevő adatait), vagy számlát állítunk ki, mely tartalmazza a vásárló nevét, címét, esetleg adószámát.

A számla kiállítása jogszabályban írt kötelezettségünk, a Számviteli törvényben rögzített őrzési idő figyelembe vételével tároljuk ezen dokumentumokat, így tehát a vásárló személyes adatait is.

A számla kiállítása számítógépes szoftver segítségével történik. Ez a szoftver tárolja a vásárló adatait, a számlára vonatkozó őrzési kötelezettség lejártáig.

Társaságunk a vásárláskor rögzített adatokat kizárólag a szerződés teljesítése érdekében, valamint a számlázás során használja fel.

 

 1. Jogi személyek számára is értékesítünk gépjármű alkatrészeket. Autószervizekkel, viszont eladó partnerekkel és cégek képviseletében eljáró vásárlókkal kerülünk kapcsolatba. A jogi személy képviseletében eljáró személy, vagy kapcsolattartó személyes adatainak kezelésére kerül sor ebben az esetben. Az adatkezelés szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében történik.

 

 1. Társaságunk üzemelteti az interneten a http://mkp.homeip.net/ webáruházat. A vásárlók regisztrációt követően tudnak a webáruházból vásárolni. A webáruház azonban nem érhető el mindenki számára, csak a Kft. állandó partnereinek készült. A regisztráció során a vásárló nevét (kötelező), e-mail címét (kötelező), valamint jelszavát kérjük. A megrendelt termékek összekészítését követően számlát állítunk ki a vásárló nevére, címére. A vásárló adatait továbbítjuk szerződött futárcégünk részére is, amennyiben a kiszállítást a csomagszállító cégre bízzuk. Egyéb esetben saját magunk gondoskodunk a rendelt termékek kiszállításáról.

 

 1. Feladataink ellátása során partnereink e-mail címeit, telefonszámait kezeljük, szerződéses kötelezettségeink teljesítése, az ajánlatkérések teljesítése, vagy egyéni hozzájárulásuk értelmében.

 

 1. A gépjármű alkatrészek beszerzése importőr, nagykereskedelmi cégektől, márkaképviseletektől történik és szolgáltató cégekkel is kapcsolatban vagyunk. A szállítók kapcsolattartóinak elérhetőségeit (név, e-mail cím, telefonszám) is kezeljük.

 

 1. Alkatrészek megrendelése érdekében elkérjük a gépjármű forgalmi engedélyét, melyről fénymásolatot készítünk. A forgalmi engedélyben szereplő adatokat felhasználjuk az alkatrész beszerzése során.

 

 1. Garanciális ügyintézés során előfordul, hogy a gyártó, vagy az importőr részére továbbítanunk kell a vásárló személyes adatait. Erre a további ügyintézés érdekében van szükség.

 

 1. A társaságunkhoz pályázó természetes személyek önéletrajzot nyújtanak be cégünkhöz. Az önéletrajzzal kapcsolatban is történik személyes adatkezelés.

 

 1. A weboldalakon alkalmazott cookie-k adatgyűjtése is személyes adatkezelésnek minősül.

 

A Kft. a fent írt adatkezelésekről adatkezelési nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a személyes adatok törlésére megállapított határidőket is. A nyilvántartás jelen Adatkezelési Tájékoztató mellékletét képezi.

 

 1. A Kft-vel kapcsolatban álló adatfeldolgozók:

 

Ha az adatkezelést a társaság nevében más végzi, a cég kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az Általános Adatvédelmi Rendelet követelményeinek való megfelelésre, vagy az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtják.

 

A Kft. képviselője ezúton nyilatkozik, hogy munkája során kizárólag olyan adatfeldolgozókkal lép kapcsolatba, akik megfelelő garanciával rendelkeznek a GDPR rendeletnek való megfelelőségről és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásáról. Az adatfeldolgozók vonatkozó nyilatkozatai rendelkezésére állnak.

 

 • Adatfeldolgozó a Kft. által megbízott könyvelő iroda.

 

 • Alvállalkozó és szállító (szolgáltató) partnereink adatfeldolgozók és adatkezelők is lehetnek.

 

 • A társaságunkkal szerződött foglalkoztatás egészségügyi orvos adatfeldolgozónak és adatkezelőnek is minősül.

 

 • A társaságunkkal szerződött kézbesítő cég számára szintén továbbítjuk partnereink adatait, ilyen szempontból a kézbesítő társaság adatfeldolgozónak minősül, saját feladatai ellátása során azonban már önálló adatkezelő is.

 

A szerződött adatfeldolgozó és adatkezelő partnerek kizárólag a Kft. képviselője által adott utasítás alapján (kivéve jogi előírás alkalmazása), titoktartási kötelezettséget vállalva kezelik a partnerek személyes adatait.

 

 1. A Kft. által kötött szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés:

 

Vevői szerződések:

 

Társaságunk gépjármű alkatrész kiskereskedelmi (webáruházban és autóalkatrész üzletben is) tevékenységet végez. Ennek során kerülünk kapcsolatba természetes személyek személyes adataival. Munkánk során az alábbi adatkezelési tevékenységet folytatjuk:

 

 • Az alkatrész értékesítés kapcsán vásárlóink személyes adatait kezeljük. A vásárló felkeresi a székhelyen található alkatrész üzletet és megvásárolja a kívánt gépjármű alkatrészt. Az alkatrész ellenértékről nyugtát (amely nem tartalmazza a vevő adatait), vagy számlát állítunk ki, mely tartalmazza a vásárló nevét, címét, esetleg adószámát.

A számla kiállítása jogszabályban írt kötelezettségünk, a Számviteli törvényben rögzített őrzési idő figyelembe vételével tároljuk ezen dokumentumokat, így tehát a vásárló személyes adatait is.

A számla kiállítása számítógépes szoftver segítségével történik. Ez a szoftver tárolja a vásárló adatait, a számlára vonatkozó őrzési kötelezettség lejártáig.

Társaságunk a vásárláskor rögzített adatokat kizárólag a szerződés teljesítése érdekében, valamint a számlázás során használja fel. A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés teljesítése, majd a jogszabályban írt megőrzési kötelezettség teljesítése.

 

 • Jogi személyek számára is értékesítünk gépjármű alkatrészeket. Autószervizekkel, viszont eladó partnerekkel és cégek képviseletében eljáró vásárlókkal kerülünk kapcsolatba. A jogi személy képviseletében eljáró személy, vagy kapcsolattartó személyes adatainak kezelésére kerül sor ebben az esetben. Az adatkezelés szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében történik, majd a jogszabályban írt megőrzési kötelezettségnek eleget téve.

 

 • Társaságunk üzemelteti az interneten a http://mkp.homeip.net/ webáruházat. A vásárlók regisztrációt követően tudnak a webáruházból vásárolni. A webáruház azonban nem érhető el mindenki számára, csak a Kft. állandó partnereinek készült. A regisztráció során a vásárló nevét (kötelező), e-mail címét (kötelező), valamint jelszavát kérjük. A megrendelt termékek összekészítését követően számlát állítunk ki a vásárló nevére, címére. A vásárló adatait továbbítjuk szerződött futárcégünk részére is, amennyiben a kiszállítást a csomagszállító cégre bízzuk. Egyéb esetben saját magunk gondoskodunk a rendelt termékek kiszállításáról. A megrendeléskor rögzített adatokat a Kft. kizárólag a szerződés teljesítése érdekében használja fel, illetve a Számviteli törvény 169. §-a értelmében a számla mellékleteként őrzi a jogszabályban rögzített megőrzési időig. A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés teljesítése, majd ezt követően a jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése.

 

 • A jogi személyek képviseletében eljáró személy minden esetben külön hozzájáruló nyilatkozatot tölt ki, melyben hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez. A személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása.

 

Hozzájárulás a gépjárművek forgalmi engedélyének fénymásolásához, fotózásához:

 

A gépjárművek javításához szükséges járműalkatrészek beszerzése érdekében elkérjük ügyfeleinktől a tulajdonukat képező gépjármű forgalmi engedélyét. A hivatalos iratot lefénymásoljuk és az alkatrészek beszerzése során felhasználjuk az abban szereplő adatokat.

A forgalmi engedély fénymásolása előtt az ügyfél írásbeli és kifejezett hozzájárulását kérjük ehhez. A hozzájáruló nyilatkozatban tájékoztatjuk a felhasználás céljáról, és módjáról, a megőrzés idejéről és az őt megillető jogokról is.

 

Szállítói szerződések:

 

A gépjármű alkatrészek beszerzése importőr, nagykereskedelmi cégektől, márkaképviseletektől történik és szolgáltató cégekkel is kapcsolatban vagyunk. A szállítók kapcsolattartóinak elérhetőségeit (név, e-mail cím, telefonszám) is kezeljük.

A cégek képviselőivel hozzájáruló nyilatkozatot töltünk ki, melyben tájékoztatjuk őket a személyes adatokkal kapcsolatos jogaikról és hozzájárulásukat kérjük, hogy kezelhessük adataikat. Ilyen esetekben a személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés teljesítése és az érintett kifejezett, írásos hozzájárulása az adatkezeléshez.

 

 1. A vevők részére kiállított számlák és az azokon szereplő személyes adatok kezelése:

 

A vásárlást követően kerül sor nyugta, vagy számla kiállítására. A nyugta nem tartalmaz adatokat, a számla az ügyfél nevét, címét, esetleg adószámát tartalmazza. A számlára a Számviteli törvényben előírt megőrzési kötelezettség vonatkozik, ennek értelmében az ott írt megőrzési időt figyelembe véve, őrizzük a személyes adatokat is. Ebben az esetben a személyes adatok kezelésének jogalapja jogszabályi kötelezettség teljesítése.

 

 1. E-mail címek, telefonszámok megőrzése társaságunknál:

 

Tevékenységünk során partnereink e-mail címe és telefonszáma is tudomásunkra jut. Az ilyen módon rendszerünkbe került személyes adatokat, elsősorban szerződéses kötelezettségeink teljesítése érdekében kezeljük. Amennyiben a partnerrel kötött szerződés megszűnt és jogszabályban írt őrzési kötelezettség sem vonatkozik az adatok, dokumentumok megőrzésére, úgy a telefonszámok és az e-mail címek törlésre kerülnek. Néhány esetben továbbra is jogos érdekünk fűződik az adatok megőrzéséhez, ilyenkor kérjük az érintett kifejezett és írásos hozzájárulását személyes adatai őrzéséhez.

 

 1. A társaságunkhoz beérkezett pályázatok, önéletrajzok kezelése:

 

A társaságunkhoz pályázó természetes személyek önéletrajzot nyújtanak be hozzánk. Amennyiben az önéletrajz benyújtására azért került sor, mert munkavállalót kerestünk és meghirdettük az állást, úgy az önéletrajz kizárólag azzal az állással kapcsolatban használható fel. Amennyiben a pályázó nem felelt meg a meghirdetett állással kapcsolatos feltételeknek és másik jelölt került kiválasztásra, az önéletrajz azonnal megsemmisítésre kerül.

 

Ha a pályázó hirdetés nélkül, önszántából küldött önéletrajzot hozzánk, nyilatkoztatjuk, hogy hozzájárul-e a társaságunk általi személyes adatkezeléshez. Fontos az is, hogy kizárólag az álláspályázó által megjelölt munkakörök megüresedése vonatkozásában használhatjuk fel az önéletrajzot. Az önéletrajzok tárolása alapesetben 3 hónap, kivéve, ha az érintett hozzájárulásában hosszabb időt állapít meg.

 

 1. Az MKP Kft. weboldala:

 

Az MKP Kft. tulajdonában álló weboldal:

http://mkp.homeip.net/

 

A Kft. weboldala működése során Cookie-kat használ. Az általuk nyert személyes adatok kezelésének jogalapja a látogató hozzájárulása.

 

Cookie-k (Sütik):

A sütik feladata:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

 

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (Cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) Cookie-k:

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

 

Az érintett választása a Cookie-kal kapcsolatban:

Webböngésző Cookie-k:

A böngésző beállításaiban az érintett elfogadhatja, vagy elutasíthatja az új Cookie-kat és törölheti a meglévő Cookie-kat. Azt is beállíthatja a böngészőben, hogy az minden alkalommal értesítse, amikor új Cookie-kat helyeznek el a számítógépben, vagy más eszközön. A Cookie-k kezelésével kapcsolatban további információkat találhat a böngésző „help” funkciójában.

Ha úgy dönt, hogy néhány, vagy az összes Cookie-t kikapcsolja, nem fogja tudni használni a weboldalunk valamennyi funkcióját.

 

Harmadik fél által elhelyezett Cookie-k (analitika):

Weboldalunk alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics webelemző, statisztikai célú szolgáltatás használatával az MKP Kft. információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

 

A Google Analytics keretében az Ön böngészője által továbbított IP-címet nem vezetik össze a Google más adataival. A sütik tárolását a böngésző szoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja; felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy ebben az esetben esetleg nem tudja a weboldal valamennyi funkcióját teljes körűen használni. Ezen kívül megakadályozhatja a sütik által létrehozott és a weboldal Ön általi használatára vonatkozó adatok (IP-címével együtt) Google általi gyűjtését, valamint ezeknek az adatoknak Google általi feldolgozását, amennyiben letölti és installálja a lenti link alatti böngésző-plugint.

Az aktuális link: http://www.google.com/policies/privacy/ads/.

 

 1. A Kft. tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:

 

Az adatkezelés célja ebben az esetben a panasz közlésének lehetővé tétele, az érintett és panasza azonosítása, valamint a törvény szerint kötelezően rögzítendő adatok felvétele, illetve a panasz kivizsgálása, annak rendezésével összefüggő kapcsolattartás.

A panasz megtétele önkéntes hozzájáruláson alapul, de megtett panasz esetén az ügyintézés, és így a személyes adatok kezelése – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján – kötelező.

A Kft. a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, ennek alapján a személyes adatokat is ezen időtartam alatt kezeli.

 

 1. Az adatkezelés biztonsága:

 

Az MKP Kft. kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és fenntartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat továbbítja, vagy átadja, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

 

Az MKP Kft. gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag a Kft. képviselője és az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerheti(k) meg, azokat harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

 

Az MKP Kft. fokozottan ügyel partnerei, megbízói személyes adatainak biztonságára. A jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett jár el és ezt megköveteli valamennyi partnerétől is. A személyes adatok védelme magában foglalja a fizikai adatvédelmet is (a dokumentumok zárható helyiségben való tárolása), valamint az informatikai védelmet is.

 

A Kft. az érintett által megadott személyes adatokat elsődlegesen a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megadott adatfeldolgozó(k) szokásos védelmi rendszerekkel ellátott szerverein, részben a saját informatikai eszközein, papír adathordozó esetén székhelyén, és fióktelepén megfelelően elzárva tárolja.

 

Az érintettek elismerik és elfogadják, hogy személyes adataik megadása esetén az adatok védelme teljes mértékben az interneten és a számítógépes rendszerben nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés – adatkezelő erőfeszítéseinek ellenére történő – bekövetkezésekor a jelen tájékoztatóban írtak szerint szükséges eljárni.

 

 1. Az adatkezeléssel érintettek jogai:

 

 • Átlátható tájékoztatás:

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató is azt a célt szolgálja, hogy világos, tömör, átlátható, érthető információkat nyújtson a társaságnál alkalmazott adatkezelési tevékenységről.

 

 • Hozzáférési jog:

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 

 • az adatkezelés célja,
 • az érintett személyes adatok kategóriái,
 • azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közölték,
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama.

 

Társaságunktól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

MKP Kft. 9021 Győr, Baross G. u. 31.

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolunk.

 

 • Helyesbítéshez való jog:

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

Társaságunktól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

MKP Kft. 9021 Győr, Baross G. u. 31.

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolunk.

 

 • Törléshez való jog:

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Társaságunk – ezen kérelem alapján – köteles törölni a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük,
 • az érintett visszavonja korábban adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük,
 • uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges törölni az adatokat.

 

Társaságunktól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

MKP Kft. 9021 Győr, Baross G. u. 31.

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolunk.

 

 • Adatkezelés korlátozásához való jog:

 

Érintett jogosult kérni, hogy a Kft. korlátozza az adatkezelést, elsősorban akkor, ha:

 

 • vitatja az adatok pontosságát,
 • jogellenesnek tartja az adatkezelést, de valamilyen okból mégsem kéri az adatok törlését.

 

Társaságunktól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

MKP Kft. 9021 Győr, Baross G. u. 31.

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolunk.

 

 • Adathordozhatósághoz való jog:

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

Társaságunktól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

MKP Kft. 9021 Győr, Baross G. u. 31.

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolunk.

 

 • Tiltakozáshoz való jog:

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból, bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének 21. cikkében írt módon.

 

Társaságunktól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

MKP Kft. 9021 Győr, Baross G. u. 31.

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolunk.

 

Az MKP Kft. vállalja, hogy minden olyan címzettet tájékoztatunk a fenti jogokkal kapcsolatban részünkre küldött kérelmekről, akivel a személyes adatokat közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul. Vállaljuk továbbá, hogy a fenti kérelmek elintézéséről az azokkal kapcsolatos döntésről legkésőbb 30 napon belül értesítjük az érintettet (kérelmezőt).

 

 1. Adatvédelmi incidens:

 

Adatvédelmi incidensnek minősül a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

Adatvédelmi incidensnek minősülnek például:

 

 • személyes adatok dokumentumon, hordozható eszközön, adathordozón vagy informatikai rendszeren (pl. levelezéssel) történő illegális továbbítása,

 

 • illetéktelen hozzáférések személyes adatokat kezelő informatikai rendszerhez vagy alkalmazáshoz,

 

 • személyes adatokat tartalmazó adatbázis részének vagy egészének sérülése, vagy elvesztése,

 

 • az informatikai rendszer részének vagy egészének használhatatlanná válása vírus, vagy egyéb rosszindulatú szoftver által, stb.

 

Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén (kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve) a Kft. haladéktalanul bejelentést tesz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé. Amint az incidens a cég tudomására jut, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni kell.

 

Az adatvédelmi incidens bejelentéséhez a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a honlapján külön e célra létrehozott rendszert üzemeltet, amelyen keresztül a bejelentések elektronikus úton megtehetők.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a társaság partnereinek, megrendelőinek jogaira és szabadságaira nézve, haladéktalanunk tájékoztatja az érintett partnert.

 

 1. Tájékoztató a vonatkozó jogszabályokról:

 

 • évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Info. tv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számviteli tv.).

 

 1. Bírósághoz fordulás joga:

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

 1. Adatvédelmi hatósági eljárás:

 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Név:                           Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:                   1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím:         1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon:                     0613911400

Fax:                            0613911410

E-mail:                       Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap:                      http://www.naih.hu

 

 1. Egyéb rendelkezések:

 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az MKP Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Adatvédelmi Hatóság weboldala további információkat tartalmaz a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban hivatkozott adatvédelmi jogokról.

 

Győr, 2018. május 20.

 

Máté Márk

ügyvezető

MKP Kft.

 1. SZÁMÚ MELLÉKLET

 

Ssz.

Személyes adat kezelésének megnevezése

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A személyes adat törlésére nyitva álló határidő

1.

Az alkatrész boltban történő értékesítés kapcsán vásárlóink személyes adatait kezeljük.

Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése.

Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése, jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése.

A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (8 év) leteltét követő 30 napon belül.

2.

A webáruházban történő értékesítés során is kezeljük a vásárlók személyes adatait.

Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése.

Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése, jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése.

A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (8 év) leteltét követő 30 napon belül.

3.

Forgalmi engedélyről fénymásolat készül a gépjármű alkatrész megrendelésekor

Szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében (alkatrész beszerzése érdekében).

Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése.

A szerződés teljesítését követő 3 munkanapon belül megsemmisítésre kerül.

4.

Jogi személyekkel kötött szerződésekben szereplő kapcsolattartói személyes adatok és a szállító cégek képviselőinek személyes adatai

Szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében, alkatrész beszerzések teljesítése érdekében.

Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése és az érintett hozzájárulása alapján.

A hozzájárulás visszavonása esetén, haladéktalanul. A szerződés megszűnését követő 10 munkanapon belül, kivéve, ha jogszabály rendelkezik a szerződéssel kapcsolatban megőrzési kötelezettségről (a kötelezettség leteltét követő 30 napon belül).

5.

A vásárlók és a megrendelők számára kiállított számlán szereplő személyes adatok

Jogszabályon alapuló megőrzési kötelezettség 8 évig.

Jogszabályon alapuló kötelezettség.

A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség leteltét követő 30 napon belül.

6.

Beérkező e-mailekkel (feladók e-mail címével) kapcsolatos adatkezelés

Szerződéses kötelezettség (a megrendelés) teljesítése érdekében, vagy hozzájárulás alapján.

Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése, vagy az érintett hozzájárulása.

A feladat elvégzését követő 10 munkanapon belül, vagy a hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, max. 3 munkanapon belül.

7.

Álláspályázók önéletrajzában szereplő személyes adatok

A meghirdetett állás betöltése, vagy egy esetleges későbbi megüresedés betöltése. A megfelelő kvalitású munkavállaló megtalálása.

Az érintett hozzájárulása.

Meghirdetett állás esetén, sikertelen pályázó önéletrajzát haladéktalanul megsemmisítjük. Az érintett önszántából beküldött önéletrajzát hozzájárulásával tároljuk, a hozzájárulásban írt határideig.

8.

A webáruházban történő regisztráció során megadott személyes adatok

Az ügyintézés könnyítése érdekében.

Az érintett hozzájárulása.

A hozzájárulás visszavonása esetén, haladéktalanul. A szerződés (vásárlás esetén) megszűnését követő 10 munkanapon belül, kivéve, ha jogszabály rendelkezik a szerződéssel kapcsolatban megőrzési kötelezettségről (a kötelezettség leteltét követő 30 napon belül).